Àrea d'usuari

XERRADA INFORMATIVA "La normativa sobre transparència i la seva afectació a les entitats socials"

Més temes

L'any 2013 s'aprovà la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a nivell estatal, i un any després, a Catalunya la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Encara que amb algunes diferències, ambdues lleis pretenen garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques. Per altra banda, també estableix els principis de bon govern d'acord amb els quals han d'actuar els alts càrrecs i personal de l'administració. Estan sotmesos a aquesta normativa totes les administracions públiques: centrals, autonòmiques i l'adminitració local, el Parlament i els òrgans estatutaris, les universitats, els grups d'interès, les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o que reben fons públics, els partits polítics, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions.

Per conèixer amb més detall com afecte a les entitats socials aquesta normativa, la FEDAIA va organitzar una xerrada informativa el passat 27 de febrer, impartida per l'Alfred Vallejo Coll, advocat de la firma ROS PETIT.

Resum de la  Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de la Generalitat de Catalunya, elaborat per Alfed Vallejo: consulta-ho en el següent enllaç.