Àrea d'usuari

Mesures d’Acollida per a menors en situació de risc

Les mesures de protecció i intervenció contemplen diversos tipus de situacions: separació provisional de la família, separació definitiva de la família i en el cas dels menors amb una edat propera a la majoria d’edat es planteja la seva preparació per a la vida adulta.

Més temes

“Es considera situació de desemparament aquella situació que es produeix de fet, a causa de l’incompliment o de l’impossible o l’inadequat exercici dels deures de protecció establerts per la llei per a la guarda dels menors, quan aquests quedin privats de la necessària assistència moral o material.” Llei Orgànica 1/1996. Article 172 Tots els menors haurien de viure una infància i adolescència feliç, gaudint en tot moment dels seus drets i del bon exercici dels deures de protecció, que recull la Llei Orgànica 1/1996. Malauradament, cal parlar d’una realitat en què alguns menors es veuen privats de la qualitat de vida que aporta l’estimació i l’educació dels pares, els jocs amb amics i germans, del caliu d’una llar, unes característiques socioeconòmiques positives i en definitiva del que s’entén per una vida en condicions normals. En aquests casos en què es pot donar una situació de desemparament, són les entitats públiques de cada comunitat les encarregades de la protecció dels menors. De fet, el propi Article 172 apartat 1 indica que quan l’entitat pública encomanada de la protecció dels menors constati una situació de desemparament té la tutela com a ministeri de la Llei i haurà de posar en marxa les mesures de protecció necessàries per a la seva guarda. Les mesures de protecció i intervenció de cada comunitat contemplen diversos tipus de situacions: la necessitat de separació provisional de la família biològica amb una previsió de retorn, la separació definitiva de la família i, en el cas dels menors amb una edat propera a la majoria d’edat amb dificultats a l’entorn familiar o intenció d’independitzar-se, es planteja la seva preparació per a la vida adulta.