Àrea d'usuari

COMUNICAT FEDAIA: LA FEDAIA REIVINDICA EL PAPER DELS ACOLLIMENTS FAMILIARS

Més temes

La Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescència manifesta, un cop més, el compromís de totes les entitats membre i dels seus professionals  en la defensa i garantia dels drets dels infants, en tots els seus àmbits i actuacions. En aquest marc d’exigència ètica i professional, la FEDAIA lamenta profundament els fets sobre els quals ha tingut coneixement,  i expressa la seva preocupació i tristesa per a tots aquells infants que en qualsevol context experimenten el cop de l’abús, sigui quin sigui.

Una de les situacions més greus que pot viure un infant és la traïció i l’abús per part d’aquelles persones que necessita per a créixer. Tanmateix, la mesura de protecció que ha permès i permet a tantes nenes i nens de tenir una experiència reparadora en un entorn familiar càlid, afectiu i contenidor, no pot veure’s enfosquida ni qüestionada per l’actuació irresponsable d’aquelles persones que vulneren d’una manera tan execrable els drets d’uns infants.

En aquest sentit, la FEDAIA  sosté i defensa, allò que la Convenció Internacional dels Drets dels Infants recull  sobre el dret  que tenen els infants a viure amb la seva família i el que diu   la nostra pròpia i recent legislació sobre que  la mesura d’acolliment familiar, sempre que si­gui possible, té preferència respecte a altres mesures de protecció. El recurs d’acolliment familiar té la capacitat d’oferir a infants que sovint arrosseguen les conseqüències d’una història complexa i dolorosa, un entorn d’exclusivitat i d’individualitat, que els permet vincular-se amb referents afectius estables i segurs.

Tanmateix, alguns infants que ho podrien necessitar no són susceptibles de ser acollits en família: per la seva edat, per la tipologia de relació que tenen amb la seva pròpia família, o per qualsevol altra característica o circumstància que ho desaconselli o ho impedeixi.  Per això també, la FEDAIA dóna suport i impulsa accions de promoció de l’acolliment entre la societat, perquè cada vegada hi hagi més famílies disposades a assumir  el compromís d’acollir infants amb poques oportunitats d’accedir a viure en un entorn familiar.

La FEDAIA expressa el seu ferm suport a les famílies acollidores, que en el dia a dia assumeixen el compromís de l’atenció i la cura dels infants més vulnerables de la nostra societat .  Un compromís solidari, desprès,  desinteressat i irreemplaçable, que com a societat cal reconèixer, valorar i protegir.

La FEDAIA reconeix i impulsa el treball que des de l’any 1996 estan duent a terme les entitats federades que treballen en l’Acolliment Familiar. Un treball que persegueix amb convenciment la millora contínua de la seves intervencions, a partir del contrast dels criteris i dels respectius procediments tècnics, que inclouen, entre d’altres, la valoració de les sol·licituds d’acolliment i el seguiment dels acolliments constituïts; i on la recerca de formes d’anàlisi, de revisió i d’optimització té un paper fonamental. Tot això, en un procés compartit de conceptualització i d’innovació en tot allò que pugui revertir en la millor garantia dels drets de l’infant i en el respecte i el rigor envers les famílies acollidores.

Tanmateix, i malauradament, ni tan sols aquest esforç, com el que també es fa en altres àmbits on es produeixen, no són suficients per tal d’establir el risc zero en el maltractament i l’abús infantil, la detecció del qual és d’una extrema complexitat. La FEDAIA, en la línea ja exposada, manifesta la seva total voluntat i oferiment per a col·laborar a estudiar amb reflexió i rigor qualsevol proposta que s’acosti a aquest objectiu compartit, i defensa el diàleg permanent amb l’Administració per a la millora contínua de l’acció professional.

 

La FEDAIA se suma a la voluntat d’exigir i depurar les  responsabilitats que calguin. Però lamenta que el ressò mediàtic dels fets de Castelldans hagi sembrat el dubte generalitzat sobre la tasca de les famílies acollidores, sobre l’acció dels professionals que tenen l’encàrrec de vetllar pel benestar i  l’adequada evolució de cadascun dels infants que són acollits per una família, i sobre un model de protecció a la infància que ha estat creat a partir de l’esforç i la implicació de tota la societat.

Un model que ha de millorar, sí, però a partir d’una anàlisi rigorosa, d’una avaluació sistemàtica, i de la participació i experiència dels qui són coneixedors d’un àmbit que mereix i necessita tanta dedicació, atenció i recursos com és la protecció a la infància, però que defineix també el tipus de societat en què volem viure.

FEDAIA

30 de juliol de 2013

 

 

 

Les entitats federades a FEDAIA que desenvolupen la seva acció en l’àmbit de l’acolliment familiar són:

  • AD’Iniciatives Socials
  • Casa St Josep
  • Cel Obert
  • Creu Roja
  • Drecera
  • Infància i Família
  • INTRESS
  • IRES