Àrea d'usuari

Conxi Martínez: "La crisi ha fet créixer les desigualtats i ha augmentat, de manera alarmant, els problemes de salut mental entre els infants"

La història de la FEDAIA es remunta als anys 80 quan un grup de professionals que treballava amb nens i joves desemparats o en risc d'exclusió social, van veure la necessitat d'organitzar-se per a defensar els seus interessos i els dels infants que atenien. El seu naixement està unit a la motivació per introduir canvis en l’atenció a la infància més vulnerable i mostrar a l'administració el compromís de les entitats federades, vers l’atenció a la infància, joves i famílies i la defensa dels seus drets. Les entitats que van donar lloc a la FEDAIA es van plantejar com objectiu que les institucions que es creaven entorn de l'atenció als infants s'ajustessin a la Convenció sobre els Drets del Nen de 1989.

En aquella època es parlava de manera esbiaixada de la infància. Hi havia un moviment de renovació de l’atenció a la infància, però les organitzacions estaven més enfocades a la beneficència i assistencialisme. Avui s’aborden, de forma integral, totes les dificultats que pot presentar un infant en el seu desenvolupament en les diferents etapes del seu cicle vital. S’ha passat de posar més èmfasi al treball realitzat amb infants i joves en situació de desemparament a prioritzar també el treball preventiu amb infants i joves en situació de risc social. El que no ha canviat és el compromís de les entitats deFEDAIA vers l’atenció a la infància i la defensa dels seus drets.

2. Quines són les principals problemàtiques amb les que es troba la infància a Catalunya?

Tot i l’esforç que s’ha fet en els darrers anys en la millora de l’atenció a la infància, encara hi ha una manca de recursos que garanteixin el benestar i l’adequada atenció de la infància més desfavorida. 

Els infants en risc d'exclusió social es troben en situació de desigualtat i desavantatge envers la resta d’infants. I no ens referim només a la cobertura de les necessitats bàsiques, imprescindible pel desenvolupament d’un infant, i que és on s'ha posat l'accent en els últims anys. Parlem també de la possibilitat de que els infants participin de la vida social amb equitat, bon rendiment escolar, activitats de lleure, vacances familiars i fins i tot de la tranquil·litat i la pau de comptar amb una llar adequada, una família sense precarietat laboral i econòmica que els hi permeti ser “INFANTS” en majúscules, persones de ple dret.

3. Han canviat molt respecte a generacions anteriors?

Els infants necessiten el mateix: entorns de vida adequats, estabilitat en la seva vida quotidiana, afecte, per tant les necessitats d'un infant per poder desenvolupar-se són les mateixes per aquesta generació que per les anteriors.  

Però no podem obviar que la situació de crisi, ha augmentat les desigualtats de totes les persones. Les persones menors del nostre país han patit i estan patint les conseqüències d’aquesta. Des de les entitats de FEDAIA, entre altres problemàtiques, destaquem l’augment alarmant dels problemes de salut mental, en infants, adolescents i joves, en aquest aspecte podem dir que els infants d’aquesta generació estan més en risc que els de les generacions anteriors.

4. A l’hora de fer front a aquestes problemàtiques, Quin penseu que és l’estat de salut de les polítiques d’infància actuals?

Les polítiques socials destinades a infància i família disposen d'unsrecursos absolutament insuficients, molt per sota de la mitjana europea. Mentre els països membres de la Unió Europea destinen a polítiques socials dirigides a infància i família una mitjana de 2,2% del seu producte interior brut, a Espanya aquest percentatge és d'un 1,4% i a Catalunya de 0,9%.

No podem millorar l'actual situació de precarietat en què es troben els nostres infants si disposem de menys de la meitat del pressupost que hauríem de tenir. La infància no és un assumpte privat, no és una qüestió de cada família, és un assumpte públic i el seu benestar ha de garantir-se a través d’unes polítiques públiques eficients que es financen amb els impostos que paguem entre tots.

5. Amb quines dificultats es troben les entitats que treballen en aquest àmbit?

La crisi no només està afectant l'accés dels infants més vulnerables a un nivell de vida adequat. També la seva salut mental ha empitjorat durant els últims anys. Problemes com l'ansietat, l'estrès i la desatenció s'han agreujat, com hem dit anteriorment, arran de la situació econòmica que travessen moltes famílies.

Les conseqüències de la precarietat econòmica de les famílies fa que les patologies apareguin cada vegada més aviat en els nens i agreuja els problemes de desenvolupament i d'aprenentatge. La crisi genera estats d'angoixa, malestar, estrès i depressió en els pares que afecten directament a nens i adolescents. La crisi ha posat en evidència la manca de recursos del que disposen els professionals, per fer la seva feina i poder atendre adequadament els infants i les famílies.

6. Quins reptes té el sector a l’hora de millorar l’atenció a la infància. I la FEDAIA com a entitat?

Un dels reptes és conèixer quines són les necessitats de la infància i les seves famílies, a Catalunya per això es fa imprescindible aconseguir una fotografia actualitzada, de les necessitats que té la infància, l’adolescència i els joves, dels recursos disponibles i de com aquests estan distribuïts en el territori.Redistribuir i redissenyar els recursos, per cobrir les necessitats detectades i optimitzar la inversió actual. Apostar per realitzar un treball preventiu. Actuar abans que les situacions s'agreugin evita efectes no desitjats en el desenvolupament dels infants que moltes vegades resulten irreversibles i perduren tota la vida.

També és important dissenyar polítiques transversals que permetin avançar en la coordinació efectiva entre la xarxa de serveis a les persones, administracions i entitats del tercer sector social. Garantir la igualtat i la equitat d’oportunitats avançant en la creació d’una prestació econòmica universal per la criança dels infants. I desplegament de la Llei d'Infància amb la suficient dotació econòmica, com la millor eina per garantir el benestar de la infància.

Des de la FEDAIA i a través de les entitats membres, continuarem realitzant accions per tal de donar visibilitat a la infància, participarem activament en lamillora de l’atenció a la infància i continuarem reclamant, que les polítiques del nostre país, prioritzin  la inversió en infància garantint, l’educació, com a motor de canvi  i el  benestar, com a garantia d’una adequada salut mental.

Autor: Josep Carbonell

Entitat redactora: F Pere Tarrés

Publicat a Xarxanet.org

Veure entrevista original publicada 14 novembre 2016