Àrea d'usuari

Normativa bàsica

Estatuts de FEDAIA

"Amb la denominació FEDAIA, Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i a l'Adolescència, desenvolupa les seves activitats aquesta entitat, que regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de CAtalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts."

DescarregarDescarregar

Protocol de transparència de FEDAIA

La confiança és la base del treball en xarxa i també un element clau per avançar conjuntament com a col·lectiu d’entitats que treballem per millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents que es troben en situació de risc. Aquesta confiança de les entitats vers la federació, i viceversa, només es pot construir des de la transparència i la rendició de comptes, com un pas més en el camí de la responsabilitat social de les nostres organitzacions.

DescarregarDescarregar

Llei de drets i oportunitats de la infància i l'adolescència

Aquesta llei constitueix una de les fites més importants en la intensa i destacada tasca legislativa que ha estat duent a terme el Parlament de Catalunya en l’àmbit de l’atenció i la protecció de l’infant i l’adolescent. Desplega l’article 17 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que reconeix el dret de totes les persones menors d’edat a rebre l’atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social, i troba el seu fonament competencial en l’article 166.3 i 4 del mateix Estatut, que atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció de menors i de promoció de les famílies i de la infància.

DescarregarDescarregar

Cartera de Serveis Socials 2010-2011

La Cartera de Serveis Socials, regulada per la Llei 12/2007 d’11 d’octubre, fixa les prestacions del Sistema públic de serveis socials a Catalunya. Conté 138 prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que s’ofereixen a tots els ciutadans i ciutadanes.

DescarregarDescarregar