Àrea d'usuari

FEDAIA

La FEDAIA és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats que treballen amb infants, joves i famílies en situació de risc d’exclusió social o desemparament. Nascuda l’any 1996, està formada actualment per 95 entitats que atenen a més de100.000 infants i 35.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social, l’educació, la formació pre-laboral, la salut i l’atenció a les famílies.La FEDAIA té els seus orígens en la dècada dels 80’, en la iniciativa d’un grup de professionals de les entitats que treballaven amb infants tutelats que van veure la necessitat d’agrupar-se per defensar els seus interessos i els dels menors que atenien. El 25 de novembre de 1996 es va constituir la FEDAIA tal com la coneixem avui i es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (292 de la secció 2a del Registre de Barcelona). Al llarg de aquests 18 anys de vida, la FEDAIA ha buscat contribuir en la millora de la qualitat de vida dels infants, adolescents, joves i famílies més vulnerables de Catalunya.

En aquest àmbit, és l'agent social referent a Catalunya i treballa amb el suport, la col·laboració i el reconeixement de les diferents organitzacions del tercer sector i les diferents administracions competents. La FEDAIA és part del tercer sector social, d'importància creixent a Catalunya. Està formada per entitats no lucratives, destinades a combatre l'exclusió social i la pobresa de la infància, que actuen en el camp social. Al llarg d'aquests anys, la FEDAIA i les seves entitats membre han impulsat importants canvis i transformacions, tant a nivell polític com tècnic, treballant activament pel reconeixement dels drets dels infants, adolescents, joves i famílies més vulnerables de la nostra societat. Així, hem pogut incidir, a través de les nostres propostes i iniciatives, en la redacció i aprovació de la Llei de Serveis Socials i posteriorment en la Cartera de Serveis Socials, en el nou Conveni Laboral del sector i en la Llei dels Drets i Oportunitats de la Infància i l'Adolescència. El setembre de 2009 la FEDAIA va aprovar en Assemblea General el pla estratègic 2009-2013 que defineix la missió, la visió, els valors i els objectius de la Federació.

Orígens i història


La FEDAIA té els seus orígens en la dècada dels 80’, en la iniciativa d’un grup de professionals de les entitats que treballaven amb infants tutelats que van veure la necessitat d’agrupar-se per defensar els seus interessos i els dels menors que atenien.

El 25 de novembre de 1996 es va constituir la FEDAIA tal com la coneixem avui i es va inscriure al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Al llarg de aquests 18 anys de vida, la FEDAIA ha buscat contribuir en la millora de la qualitat de vida dels infants, adolescents, joves i famílies més vulnerables de Catalunya.

Missió, valors i objectius


Missió: Cerquem avançar en els drets de la infància i l'adolescència, tant a nivell personal, social com polític, mitjançant un model d'actuació que garanteixi la qualitat de vida de la infància, l'adolescència i les famílies a Catalunya, especialment dels més vulnerables.

Els nostres valors:

 • Qualitat, aspirant a destacar per la nostra excel·lència.
 • Innovació, promovent nous enfocaments i serveis per respondre a les necessitats detectades.
 • Participació, fomentant la participació dels seus membres i dels usuaris que s'atenen.
 • Canvi social, actuant com a motor per millorar la situació social del col·lectiu atès.
 • Responsabilitat, sent conseqüents amb la missió de la Federació.
 • Compromís, davant els membres associats, el col·lectiu atès i la societat.
 • Professionalitat, realitzant el treball amb seriositat, honradesa i eficàcia.


La FEDAIA ha definit dotze línies estratègiques per tal de fer avançar a la Federació:

 1. Ser el referent en l'atenció a la infància, l'adolescència i les famílies.
 2. Realitzar una funció de representació efectiva.
 3. Definir els projectes i indicadors de la FEDAIA.
 4. Garantir la transparència de la Federació.
 5. Potenciar el treball en xarxa.
 6. Integrar a l'entitat nous públics professionals.
 7. Promoure estàndards de qualitat i certificació de les entitats associades.
 8. Oferir serveis de valor afegit a les entitats.
 9. Potenciar els canals de comunicació i participació interna.
 10. Promoure la innovació en l'atenció a la infància.
 11. Realitzar aliances entre els agents que generen coneixement.
 12. Adaptar-se als canvis en els serveis actuals i a les noves demandes.

La nostra raó de ser

La FEDAIA té com a marc de referència la Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i ratificada per Espanya en 1990.

La Convenció sobre els Drets de l’Infant en l’article 27 exposa: «Tots els infants tenen dret a tenir un nivell de vida adequat que els permeti desenvolupar-se plenament com a persones. Les famílies o persones que estan al seu càrrec han d’assegurar-los unes bones condicions de vida, i en el cas de la impossibilitat de cobrir aquestes necessitats, els Estats membre han de donar ajusts materials i programes de suport, principalment pel que fa a la nutrició, vestit i l’habitatge».

En els últims anys, les xifres de pobresa infantil s’han aguditzat en el nostre país fins a arribar en 2011 al 26,7% de la població menor de 16 anys que viu a Catalunya. Aquests infants, adolescents, joves i les seves famílies són atesos en la seva majoria per les entitats membre de FEDAIA que realitzen un treball de detecció, prevenció, protecció i combat de la pobresa i l’exclusió social a través de diferents tipus de centres i serveis preventius o mesures de protecció. En aquest marc és en el que la FEDAIA planteja la seva missió i les seves activitats.

A qui representem

Les entitats de la FEDAIA es caracteritzen per realitzar una tasca d’atenció i educació des de l’àmbit de la protecció i la prevenció, treballant en xarxa des de la proximitat territorial amb els diferents agents que intervenen i de forma comunitària amb creativitat i innovació.

Centres i serveis relacionats amb mesures de PROTECCIÓ:

• Centres residencials d’acció educativa (CRAE)

Serveis residencials d’acolliment per a la guarda i educació de nens i joves de 0 a 18 anys mentre no poden retornar amb la seva família o se’ls troba una família acollidora.

• Centres d’acollida (CA)

Serveis residencials per acollir amb caràcter d’urgència infants en situació de desprotecció mentre es realitza el diagnòstic que determinarà una mesura més permanent.

• Centres Residencials d’educació intensiva (CREI)

Servei d’acolliment d’estada limitada que disposa de mesures estructurals de protecció que té com a objectiu donar resposta educativa i assistencial a adolescents i joves que presenten alteracions conductuals, que requereixen educació intensiva.

El servei es pot complementar amb unitats específiques per els menors que presenten un rebuig manifest i notori a les mesures residencials de protecció.

• Institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF)

Serveis de mediació que tenen com a finalitat la integració dels infants en una família d’acollida de forma transitòria o definitiva.

• Serveis d’adopcions

Recurs que proporciona el suport necessari en la gestió i mediació de la sol·licitud d’adopció nacional o internacional.

• Pisos assistits

Habitatges d’estada limitada destinats a joves sense recursos propis ni familiars, especialment aquells que surten d’institucions on han estat acollits.

• Residències maternals

Servei residencial d’acció socioeducativa adreçat a dones gestants o dones amb infants menors de 3 anys que es troben en situació de dificultat social, personal i/o econòmica.

• Telèfon de la infància

Atenció telefònica permanent i gratuïta de trucades relatives preferentment a situacions de risc per infants i adolescents.

• Punt de trobada

És un recurs destinat a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per al supòsit d’exercici de la tutela per part de l’Administració pública, amb la finalitat d’assegurar la protecció de l’infant.

 Centres i serveis relacionats amb recursos de PREVENCIÓ:

• Centres oberts (CO)

Serveis diürns que fan una tasca preventiva fora de l’horari escolar per a la integració i socialització dels infants i joves, prioritàriament aquells que es troben en situació de risc i/o pobresa.

• Unitats d’Escolarització Compartida (UECS)

Serveis educatius i formatius diürns que atenen joves de 12 a 16 anys que es troben en situació de fracàs i d’inadaptació escolar amb activitats adaptades a les seves necessitats. Ofereixen la possibilitat de cursar de forma alternativa l’Educació Superior Obligatòria (ESO) en un grup reduït d’alumnes amb un currículum flexible i rebent al mateix temps una formació prelaboral.

• Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPIs)

Serveis educatius i de formació laboral destinats a alumnes que finalitzen l’etapa d’Educació Superior Obligatòria (ESO) sense haver obtingut el títol de graduat i que tenen més de 16 anys.

• Punts Òmnia

Programa social per pal·liar els efectes de la bretxa digital que ofereix espais i equipaments dotats de maquinari i programari informàtic que detecten les necessitats d’aprenentatge i promouen l’adquisició de coneixement i accés a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

• Programes contra abús sexual i la violència familiar

Serveis que ofereixen atenció psicològica i jurídica i realitzen accions de sensibilització i prevenció, dirigits a la població infantil i juvenil.

• Suport psicològic i teràpia

Serveis que tenen per finalitat donar suport psicosocial a infants, adolescents i famílies amb dificultats o conflictes emocionals i de relació.

• Suport a l’escolarització

Serveis que tenen per finalitat prevenir i reduir l’absentisme escolar.

• Serveis d’orientació i acompanyament a joves

Conjunt de serveis i programes adreçats als adolescents i joves amb l’objectiu de prevenir diverses situacions de conflicte i oferir suport, orientació i acompanyament educatiu.

• Aules d’estudi i itineraris prelaborals

L’aula d’estudi ofereix un espai obert pels infants i joves on poder fer els deures, realitzar consultes i estudiar. Els itineraris prelaborals s’han d’entendre com projectes de transició i aproximació que pretenen introduir els elements i recursos bàsics que permetin als joves la incorporació al món laboral.

• Espais familiars

Són serveis d’atenció a les famílies amb infants de 0-3 anys que ofereixen suport a la criança i educació dels fills i filles.

• Suport a les noves tecnologies (ciberaules)

Serveis de reforç curricular amb noves tecnologies que tenen com objectiu prevenir el fracàs escolar i compensar les dificultats en algunes àrees curriculars.

• Activitats d’oci educatiu

Formen part de l’educació no formal i constitueixen una intervenció educativa en el temps de lleure dels infants i els joves fora de l’ensenyament reglat i de l’àmbit familiar.

Si voleu més informació sobre els serveis prestats per les entitats de la FEDAIA podeu consultar la guia d'entitats d'infància i família. 

Consultar guia FEDAIA