Àrea d'usuari

Gestió administrativa i financera

INFORME ECONÒMIC

Compte de resultats simplificats corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de 2015 i 2014 (Euros):


                                                                                    

DESCARREGAR COMPTES ANUALS:

Comptes anuals simplificats a 31/12/2014 

Comptes anuals simplificats a 31/12/2013 

Comptes anuals simplificats a 31/12/2012 

Comptes anuals simplificats a 31/12/2011 

Comptes anuals simplificats a 31/12/2010