Àrea d'usuari

Gestió administrativa i financera

INFORME ECONÒMIC

Consultar balanç econòmic 2016 i pressupost 2017

Compte de resultats simplificats corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de 2015 i 2014