Àrea d'usuari

Col·lecció Models de Qualitat


El paper dels Centres Oberts en la Cohesió Social


El present informe pretén posar de relleu el paper dels Centres Oberts a favor de la cohesió social als territoris on estan presents. No pretén ser un informe amb caràcter científic ni exhaustiu, sinó més aviat un document divulgatiu amb l'objectiu de donar força a la tasca, sovint invisible, que fan els Centres Oberts per la cohesió social als barris.  

El punt de partida d'aquest document va ser la XV Trobada Anual de Centres Oberts de la FEDAIA, que es va realitzar a Mataró a l'abril de 2013. Més de 200 professionals de Centres Oberts van participar-hi, i a través de dinàmiques de treball grupal, se'ls va preguntar i convidar a compartir i aprofundir sobre diferents aspectes relacionats amb la cohesió social i la seva pràctica professional. Després de molta feina de la Comissió de Centres Oberts de la FEDAIA, aquest informe va ser presentat a la XVIII Trobada de Centres Oberts que va tenir lloc a l'abril de 2016 a Badalona.

DescarregarDescarregar document

Definició de Centre Obert amb criteris de qualitat

Model Qualitat de CO Aquest document descriu els centres oberts com uns serveis d'atenció a la infància i a l'adolescència i les seves famílies, que fan una tasca educativa i preventiva des del vessant de l'educació social especialitzada durant el temps lliure dels infants i adolescents.

El document és el resultat d'un llarg treball de debat i reflexió d'un grup de professionals amb una àmplia trajectòria de treball en centres oberts que van decidir, dins de la Comissió de centres oberts de la FEDAIA, compartir els seus models de treball, aspectes tècnics i econòmics, models de funcionament i programes, per avançar i consensuar el què és una realitat de treball des d'un servei social preventiu basat en la qualitat d'atenció als infants, adolescents i joves. El document vol ser, doncs, una eina que ajudi a superar la indefinició que existeix actualment sobre el rol que han de tenir els centres oberts dins de la xarxa d'atenció a la infància i sobre quina ha de ser la seva estructura i els seus costos.

DescarregarDescarregar document

L'acompanyament integral com a model de qualitat per a les Unitats d'Escolarització Compartida

Imatge model qualitat UECLes entitats de la FEDAIA que treballen en intervenció amb adolescents i joves amb problemes d'inadaptació al medi escolar, han considerat necessari fer una reflexió compartida sobre el model desenvolupat fins ara a les Unitats d'Escolarització Compartida en un moment en que un nou canvi en la llei d'educació afecta significativament al col·lectiu d'adolescents que són atesos en aquest servei.

És per aquest motiu que s'ha elaborat aquest document en el que es resalten aquells elements sòcio-educatius que des de l'experiència contrastada d'aquest anys han generat una bona resposta a les necessitats educatives del col·lectiu destinatari de les UEC i que, d'alguna manera, s'han convertit en imprescindibles a l'hora de pensar en qualsevol model d'intervenció en aquest col·lectiu.

DescarregarDescarregar document