Àrea d'usuari

Activitats i incidència

Treballem per a què la infància, l’adolescència i la joventut siguin considerats una prioritat i estiguin presents en les polítiques públiques, en el debat social i ciutadà i en la responsabilitat social de les empreses. Intentem, a més, potenciar i donar suport al paper clau que juguen les entitats que atenen als infants, adolescents, joves i famílies més vulnerables a través de centres i serveis distribuïts pel territori català, defensant la riquesa del teixit d’entitats socials catalanes que representen 3.000 professionals i 4.800 voluntaris.

La FEDAIA articula les seves accions a través de 6 grans àrees de treball perquè creiem fermament que hem d’esdevenir agents transformadors de la societat en què vivim:

1. Incidència en les polítiques públiques mitjançant la contribució al disseny i millora de les polítiques d’atenció, prevenció i protecció a la infància i les famílies.

2. Sensibilització social respecte als drets i les necessitats de la infància, l’adolescència, joventut i les famílies.

3. Vinculació entre professionals del sector i el món acadèmic per formar i reflexionar.

4. Desenvolupament de programes i projectes per a millorar el benestar de la infància i les famílies.

5. Acostament de la cultura, l’oci i l’esport a infants i famílies en situació de risc d’exclusió social o desemparament mitjançant convenis de col·laboració i campanyes de recollida de joguines i llibres, entre altres. 

6. Representació del sector davant l’administració pública, el teixit empresarial, els mitjans de comunicació, la societat i altres plataformes del tercer sector.

Des de la seva creació, la FEDAIA ha impulsat iniciatives en dos àmbits:

INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

 • Propostes per al Pacte Nacional per a la Inclusió Social i l’Eradicació de la Pobresa. La federació ha col·laborat amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat amb l'elaboració d'aquest Pacte; s'ha iniciat amb aportacions sobre l'índex i els continguts que des de la FEDAIA creiem que el Pacte hauria de contenir.

 • Propostes per al Pacte Nacional per a la Infància. La FEDAIA ha estat participant activament a través dels grups de treball: amb la participació d’en Jaume Clupés, President de la federació al grup de treball d’inclusió i la d’en Paco Estellés, Vicepresident de la federació, al de participació. També es va obrir un procés de participació intern, al llarg del qual les entitats federades van tenir l’oportunitat de treballar conjuntament per tal d’elaborar aportacions i incloure-les al document de bases. Finalment, es va elaborar un document que es va entregar al Departament de Benestar Social i Família.

 • Primer i Segon Parlament Metropolità. El divendres 7 de maig de 2010 es va celebrar el Primer Parlament Metropolità de la ciutat de Barcelona, i el 18 de març de 2011 el segon. Aquestes trobades, organitzades pel diari 20 minuts, hi participen entitats cíviques i ciutadanes, entre elles la FEDAIA, conjuntament amb els edils de diferents municipis de Barcelona. Amb l'objectiu de discutir inquietuds i demandes, els alcaldes i representants de les entitats han exercit durant unes hores el paper de "diputats metropolitans". La federació hi ha participat aportant propostes per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social en la infància.

                         I Parlament Metropolità                            II Parlament Metropolità                   

 • Propostes davant eleccions nacionals, autonòmiques i locals en l'àmbit de polítiques de protecció a la infància, adolescència i famílies. En el marc de les eleccions al Parlament de Catalunya, al llarg del 2010, es va obrir un període de debat i reflexió conjunta per tal d’elaborar un document en el que es recollissin les prioritats polítiques en matèria d’infància, adolescència, joventut i famílies que creiem que els partits polítics haurien d’incloure en els seus programes electorals. Fruit d’aquest treball es va elaborar el document “Prioritats pel que fa a les Polítiques Socials adreçades a la Infància, Adolescència, Joventut i les seves Famílies”.  Davant les eleccions al Parlament del 2012 es va tornar a elaborar un nou document "25N: La infància com a prioritat". En aquest marc, membres de la Junta Directiva de la FEDAIA van ser rebuts pels diferents grups parlamentaris per tal de fer entrega del document, tot explicant les prioritats que s’exposen pel que fa a polítiques d’infància.

              Grup Parlamentari CIU i FEDAIA Grup parlamentari ERC i FEDAIA   Grup parlamentari ICV i FEDAIA

 • Proposta de bases per la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l'Adolescència. Vam participar activament en la redacció de la Llei, que té les seves arrels en un estudi sobre la Protecció Jurídica del Menor fet per la federació l'any 2002 i que va detectar la necessitat d'una nova normativa. Al 2005 es va elaborar la proposta de bases, que va ser lliurada al que en aquell moment s'anomenava Departament de Benestar  i Família de la Generalitat de Catalunya i que ha donat peu al nou marc normatiu.

 • Llei de Serveis Socials i cartera de Serveis Socials. L'any 2007 es va aprovar la Llei de Serveis Socials iniciant el seu desplegament durant el 2008. La federació, a través de la seva representació a la Taula d'Entitats del Tercer Sector i en l'Espai de Debat Permanent i Aplicat EDPA va estar present en tot moment. L'any 2009 les comissions de treball de la federació i la Junta Directiva van analitzar els serveis adreçats als infants, adolescents, joves i les famílies recollits en la Cartera de Serveis Socials 2008-2010. Les aportacions de la federació van ser enviades al Secretari General del Departament d'Acció Social i Ciutadania i als representants dels Grups Parlamentaris Catalans.

 • Pla Director d'Infancia i Adolescència. Vàrem participar, al llarg del 2009, en l'elaboració del Pla, fent aportacions des de la vessant professional. D'altra banda, la participació dels infants, adolescents i joves a través del projecte de participació I tu, què opines? dissenyat i executat per la federació, va fer possible que 800 infants expressessin la seva opinió i es poguéssin recollir les seves aportacions.

 • Propostes de mesures per a combatre els efectes de la crisi en els infants i les famílies.
 • Propostes per a combatre el fracàs escolar.

MILLORA I RECONEIXEMENT DEL SECTOR

 • Model de prevenció i detecció de situacions de risc social en la infància i l'adolescència. L'any 2008, la Diputació de Barcelona i la FEDAIA van elaborar aquest model preventiu que impulsa la creació de xarxes de prevenció i atenció a la infància i l'adolescència. Vol proporcionar a les administracions locals protocols i instruments que permetin adaptar el model a la realitat de cada municipi. El model posa de relleu com les xarxes es tradueixen en un estalvi de temps i d'esforços per a tots els professionals implicats i en una millora en la prevenció, la detecció i l'atenció a la infància i l'adolescència.

 • Impuls del Conveni laboral del Tercer Sector.

 • 20 edicions del Fòrum Anual FEDAIA.

 • Publicació d'informes.

 • Jornades tècniques d'interès.

 • Pla estratègic i protocol de transparència de les entitats membre de la FEDAIA i de la pròpia Federació.

 • Suport i assessorament a les entitats federades en la millora de la seva gestió.